Warszawskie firmy oferujące windykację długów

W sytuacji gdy zobowiązany zalega ze spełnieniem świadczenia, wynikającego na przykład z zawartej umowy, bądź też z ustawy, możemy wystąpić ze stosownym roszczeniem na drogę postępowania sądowego. W postępowaniu upominawczym, bądź też uproszczonym (w zależności podmiotu oraz wartości przedmiotu sporu), Sąd wydaje na posiedzeniu niejawnym, w składzie jednego sędziego, nakaz zapłaty.

Proces windykacji długów w Warszawie

windykacja długów w WarszawieNakaz zapłaty opatrzony klauzulą wykonalności stanowi bowiem tytuł wykonawczy w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Jeżeli nakaz zapłaty uprawomocni się, a tym samym dłużnik nie złoży od takiego nakazu zapłaty sprzeciwu, to wówczas możemy dochodzić wyegzekwowania przysługującej nam należności na drodze postępowania egzekucyjnego. Jednak przed wytoczeniem powództwa, warto skorzystać z oferty firm windykacyjnych.Windykacja długów w Warszawie – czy na terenie miasta Warszawy, a także w okolicy, działają specjalistyczne podmioty, które profesjonalnie oraz zawodowo zajmują się szeroko rozumianą windykacją należności? Oczywiście, że tak. Na warszawskim rynku funkcjonuje bowiem bardzo wiele tak wyspecjalizowanych podmiotów gospodarczych.

Mając na uwadze powyższe kwestie, zasadnym jest dokonanie zastrzeżenia, iż w przypadku braku wyegzekwowania należności w trybie polubownym, przed wystąpieniem z roszczeniem na drogę postępowania sądowego, bezwzględnie warto najpierw skierować sprawę do firmy windykacyjnej. Specjaliści z firmy windykacyjnej mogą podjąć bowiem takie działania, które będą zmierzać do zaspokojenia wierzyciela, przy ponoszeniu przez zainteresowanego zdecydowanie niższych kosztów, niż w przypadku postępowania wszczętego przed sądem powszechnym (stawki według Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości).